Stichting Leren van Elkaar, dhr. Piet Romein

Voorzitter heet dhr. Piet Romein van de Stichting Leren van Elkaar, nogmaals welkom in de vergadering en geeft hem het woord. Hij stelt zichzelf voor en omdat er een aantal zijn die hem nog niet eerder hebben ontmoet, vertelt hij in het kort wat over de Stichting Leren van Elkaar.

De doelstelling van de Stichting Leren van Elkaar is het verbeteren van de kwaliteit van leven van kansarme boeren in 2e en 3e wereldlanden.

De Stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het opzetten en ondersteunen van projecten waarin de volgende thema’s centraal staan:

– het stimuleren van kennisuitwisselingen.

– het motiveren van de zelfwerkzaamheid van de doelgroep bij het in praktijk brengen van de tijdens de uitwisselingen opgedane kennis en vaardigheden.

Er wordt gewerkt in gebieden met boerengemeenschappen, waar te weinig is om van te leven en net genoeg om niet te sterven. Oorzaak: geen kennis meer op het gebied van landbouw en veeteelt.

V: Waarom is er geen kennis meer?

A: Als je bevolkingsgroepen lang genoeg marginaliseert en daardoor demoraliseert, verdwijnt de kennis vanzelf.

Er is grote weerstand tegen veranderingen. Hiervoor heeft bedenker Wim Immerzeel de methode ‘ Pachamama Raymi ontwikkeld. De methode Pachamama Raymi stimuleert boerenfamilies op een onorthodoxe en uitdagende manier om hun kwaliteit van leven te verbeteren, namelijk door hen te motiveren om deel te nemen aan wedstrijden.

Tijdens die wedstrijden brengen boeren en boerinnen uit de dorpen binnen het werkgebied studiebezoeken aan dorpen met een veel betere kwaliteit van leven. Tijdens hun bezoeken leren zij op welke manier ze meer en meer gevarieerd kunnen gaan produceren en daardoor de ondervoeding van hun kinderen sterk kunnen verminderen. Daarnaast leren ze hoe ze hun huisvesting en persoonlijke hygiëne kunnen verbeteren, waardoor onder andere het aantal gevallen van besmettelijke ziekten sterk zal dalen.

Voorbeelden hiervan zijn het maken van schoorstenen voor de rookafvoer bij de kookplaatsen in huis en aanleg toiletvoorzieningen en het begraven van afval.

De wedstijden duren 6-9 maanden, waarna een jury de resultaten beoordeelt en de prijzen toekent.

De ervaring leert dat het ca. 3 jaar in beslag neemt om de boeren het zelfvertrouwen en de daadkracht te geven zodat zij zonder hulp verder kunnen bouwen aan een beter bestaan.

Na drie jaar is 50 % van de deelnemers zover. De andere 50% komt er achteraan en doen er wat langer over om de innovaties toe te passen. Uiteindelijk hebben bijna alle deelnemers een beter bestaan.

Naast de projecten in Zuid Amerika, zijn we nu ook actief in Afrika. In Tanzania is een eerste project ‘Leren van de Besten’ gestart. Dit loopt zo goed en de belangstelling is hier zo groot, dat we inmiddels een tweede en derde project zijn gestart.

V: Hoe begin je in een gebied waar nog niets is?

A: In Peru richten we ons op armste districten en zoeken naar districten die mee willen werken, Dan zoeken we boeren, die het beter doen dan de rest en die fungeren als praktijkleraren. Daarna kijken we naar mogelijkheden om het juiste voedsel voor vee te verbouwen. In Tanzania wordt ingezet op betere watervoorziening.

De werkmethode wordt toegepast bij een doelgroep waar het aan kennis ontbreekt. Wij leggen het uit, faciliteren en sturen bij, maar de deelnemers moeten het doen.

V: Kun je iets zeggen over het succes t.o.v. andere hulporganisaties?

A: Er is eigenlijk geen vergelijk met andere hulporganisaties. Als ik mensen er over spreek, zeggen ze dat ze weinig succes hebben om de boeren te motiveren, waardoor de adoptiegraad van de noodzakelijke veranderingen gering blijft.

V: Is er meer regen door de aanplant van bossen?

A: In Afrika is de schaal van de nieuwe aanplant nog te gering om daar uitspraken over te doen.

In Peru is door de uitgebreide bebossing de bodem zachter geworden, waardoor regenwater wordt opgeslagen en waterbronnen die droog waren gevallen een groot deel van het jaar weer water geven.

Tot slot laat dhr. Romein een aantal sheets zien waar de lokale omstandigheden en successen zijn te zien. Onder andere het kweken van bomen waarvan de bladeren dienen als zeer voedselrijk eten voor het vee. De teelt van fruit- en timmerhoutbomen alsmede Papajabomen. Voor de lange termijn worden cederbomen geplant. Tevens zien we beelden van de aanleg van watervoorzieningen in Afrika.

V: Is jullie methode voor iedereen toepasbaar?

A: Ja, maar er is veel weerstand tegen verandering. Men moet dus goed voorbereid zijn.

Dhr. Romein bedankt de vergadering voor de uitnodiging en de warme belangstelling.

De voorzitter bedankt dhr. Romein voor zijn uitgebreide uiteenzetting. Je hebt ons overtuigd dat je met een simpel plan heel veel kunt bereiken. We wensen jullie veel succes.

Zie voor meer informatie de website: www.stichtinglerenvanelkaar.nl