Streekverband de Tien is een groep van samenwerkende diaconieën uit het Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland. Hierbij zijn 15 kerken aangesloten.

Doelstelling

Streekverband De Tien stelt zich ten doel om:

–        de samenwerking tussen de aangesloten diaconieën te bevorderen, met name op het gebied van het werelddiaconaat. Daarnaast worden gezamenlijke activiteiten ontplooid op terreinen, die als ‘gewoon’ diaconaal werk kunnen worden beschouwd.

–        voorlichting te geven over zaken die het werelddiaconaat betreffen en zo elkaar en gemeenteleden diaconaal bewust te maken

–        onderling informatie uit te wisselen over het werk in de eigen gemeente als inspiratiebron voor anderen

–        daadwerkelijk projecten te ondersteunen door middel van structurele financiële ondersteuning

–        onderlinge toerusting op het vlak van het diaconale werk

Om hier sturing aan te geven is er een adviescommissie die uit 5 leden bestaat met ieder een functie binnen de commissie.

De adviescommissie kan geen besluiten nemen. Haar taak bestaat uit:

–        het geven van adviezen

–        het coördineren van de werkzaamheden die Streekverband De Tien gezamenlijk wil ontplooien

–        het zorgvuldig beheren van de fondsen die Streekverband De Tien daartoe beschikbaar worden gesteld

–        het organiseren van de vergaderingen e.d.

–        het stimuleren van de bij Streekverband De Tien aangesloten diaconieën.

De leden van de adviescommissie hoeven geen bevestigde ambtsdragers te zijn.

 

De functie van voorzitter is dit jaar vacant.

Wat is het werk van de voorzitter en zijn tijdsbesteding

Voorzitter

Deze heeft tot taak de vergaderingen te leiden. Verder dient hij/zij ervoor te waken dat gemaakte afspraken worden nagekomen en genomen besluiten worden uitgevoerd.

Bovenstaand de officiële functie zoals die in het reglement staat vermeld.

De diakenen komen 7 x per jaar op een avond bij elkaar in een volgorde van de aangesloten kerken. Verder komt de adviescommissie ca. 4 x per jaar bij elkaar bij een van de leden thuis of in deze tijd, digitaal via Microsoft Teams. Zo nodig is er telefonisch overleg of via de WhatsApp groep.

Als voorzitter geef je leiding aan de bijeenkomsten en doet voorstellen omtrent de te behandelen onderwerpen die met de adviesgroep uitgewerkt zijn of worden.

Tijdsbesteding,

7 maal een avond van 20,00 uur tot 22.00 uur verder duurt een adviesgroep bijeenkomst ca 1 uur. De voorbereiding voor een vergadering is naar gelang de onderwerpen ca. 2 uur.

Al, met al valt de tijdsbesteding als voorzitter erg mee.

In deze functie weet je wat er in de diaconale wereld in de aangesloten kerken omgaat. Verder ben je op de hoogte van het werk binnen de 6 doelen in het buitenland die Streekverband de Tien ondersteunt.

Er is een schema van aftreden, waarbij je 4 jaar in functie ben en vervolgens kan je ,indien je dit wil kan je herkozen worden.

Wil je meer weten van Streekverband De Tien, kijk dan op onze website,  www.streekverband-de-tien.nl

.Heb je vragen of interesse neem dan contact op via voorzitter@streekverband-de-tien.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Wim Poot

Voorzitter Streekverband De Tien

010 5913032

06 12946702